Ideellt arbete

Det ideella arbetet på Fasanens förskola drivs helt och hållet av medlemmarna. Det är viktigt att alla gör sin del och tar sitt ansvar för att göra personalen och våra barns miljö så trivsam som möjligt.

Arbeta i styrelsen

33-66 timmar/år: Styrelsen ska bestå av minst 7 men högst 9 medlemmar. Styrelsen har möte en gång per månad, med undantag för den månad då förskolan är stängd under sommaren, och har löpande arbetsuppgifter som beror på vilken styrelsepost man innehar.

Styrelseledamöter väljs i samband med årsstämman och har en mandatperiod på två år.

Storstäddag

12 timmar/år: En vårdnadshavare per familj deltar på storstäddagen tre gånger per år. Dessa infaller alltid sista söndagen i januari, april och september och tar ca 4 timmar. Det ska finnas en medlem som är storstädansvarig från varje enhet. Dennes ansvar är att hålla i arbetet samt fördela arbetsuppgifterunder storstäddagarna. Om någon medlemsfamilj inte kan delta på storstäddagen ska man meddela detta i god tid till städansvarig i styrelsen. Man får då istället en uppgift att slutföra innan storstäddagen. De familjer som inte deltar vid någon av dessa dagar blir  även de tilldelade en annan uppgift motsvarande 4 timmar. Denna uppgift kommer att vara tidsbestämd.

En medlemsfamilj som genomför en uppgift enligt föräldraarbete nedan, befrias från en storstäddag. Städansvarig i styrelsen beslutar vilken städdag, dock aldrig städdagen som infaller i april då även årsmöte hålls.

Helgstäd

16 timmar/år: Två, ibland tre, helger per år ansvarar tilldelade familjer för att städa ett bestämt område på förskolan. Samma område städas varje helg någon gång mellan kl. 16.30 på fredagen och kl. 6.30 på måndag. Familjen kvitterar ut en nyckel till förskolan från personalen på avdelningen. Helgarbetet uppskattas till 8 timmar/tillfälle för en person, det vill säga 8 arbetstimmar.

Övriga åtaganden

Föräldraarbete

Föräldraarbete är ett frivilligt arbete som innebär att en medlemsfamilj åtar sig att utföra enarbetsuppgift och i gengäld befrias från att delta på en storstäddag.

Städansvarig i styrelsen beslutar vilken städdag, dock aldrig städdagen som infaller i april då även årsstämma hålls. Dessa arbetsuppgifter annonseras på respektive avdelnings anslagstavlor samt ibland även informationsbladet ’styrelsen informerar medlemmarna’ som kallas SIM. En beskrivning över arbetet samt tidsram för utförandet anslås tillsammans med annonseringen på entrédörrarna.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av en medlem från respektive avdelning. Deras ansvar är att på uppdrag från styrelsen arbeta för att hitta nya medlemmar till styrelsen. Valberedningen förväntas kunna utföra merparten av sitt arbete under storstäddagar eller andra sammankomster, till exempel medlemsmöte, föräldramöte med mera, och kompenseras därför inte ytterligare.16