Coronainformation

Till vårdnadshavare vid Fasanens förskola:
Uppdaterad Corona-information

Fasanens rutiner baseras på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, 1177 och Uppsala kommun har gått ut med och gäller from 1 december och tillsvidare.
Just nu upplever personalen hög arbetsbelastning pga. sjukfrånvaro. Vi ber därför att barn som har syskon som är sjuka hemma, också stannar hemma även om inga symptom föreligger. Vi ber även att barn som har 20-timmars vistelser på förskolan hålls hemma i den mån det går. Var tydliga i kommunikationen med personalen, tala om när barnet är hemma och förväntas komma tillbaka och gör detta senast 8:30 den aktuella dagen frånvaro inleds.

 • Barn som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gått över. Det är för att vara säker på att barnet är friskt.
  – Barn som har symtom längre tid än 24 timmar ska stanna hemma till dess att det gått 7 dygn sedan det blev sjukt, är feberfri sedan minst två dygn samt mår tydligt bättre.

 

 • Barn som har mycket lindriga symtom som är långvariga kan gå tillbaka till förskolan efter 7 dagar om allmäntillståndet är bra. Exempel på lindriga symtom kan vara torrhosta och mycket lätt snuva. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

 

 • Om någon i hemmet har tagit ett test som visar bekräftad covid-19 ska samtliga familjemedlemmar inklusive förskolebarn vara hemma i minst 7 dygn, räknat från den dagen som symtom uppstod. Smittad person behöver också vara feberfri och ha mått bra i minst 2 dygn innan barnet kan återgå till förskolan samt lämning och hämtning kan utföras igen.

 

 • Vuxen med förkylningssymtom får heller inte hämta och lämna på förskolan. Detsamma gäller medföljande syskon med förkylningssymtom.

 

 • Vuxen person måste sprita händerna på barn noggrant innan lämning. Handsprit finns utanför varje entrédörr. Om vuxen går in, måste hen också sprita händerna innan hen går in på förskolan.

 

 • Vid lämning och hämtning av barn, vänligen uppehåll er endast i hallen, och så kort stund som möjligt.

 

 • Endast en vuxen bör vara närvarande vid lämning och hämtning av barn på förskolan. Syskon bör i största möjliga mån inte vara medföljande.

 

 • Anställda är ansvariga för att hänga barnens sovsaker på barnets hylla när det ska tas hem för tvätt. Vårdnadshavare ombeds att ej gå in på avdelningen för att hämta dessa själv.

 

 • Vid lämning 6.30-7.30: Personal möter upp och hämtar barnet i hallen.

 

 • Det är pedagogernas skyldighet att hålla barn som uppvisar symtom borta från förskolan, samt att ringa hem samtliga barn som under dagen uppvisar minsta lilla form av symptom. Vänligen respektera detta för allas skull.

 

 • Tidigare riktlinje om barn som uppvisar symtom och som varit i kontakt med sjukvården och fått bedömningen att barnet kan vara med på förskolan trots symptom om ett skriftligt utlåtande från läkare inlämnas gäller dessvärre inte längre efter att vi diskuterat med smittskyddsläkare och Uppsala kommun. Vid förkylningsastma eller allergi ska barn vara hemma tills de är symptomfria (med eller utan medicin) alternativt tills de har så lindriga symptom efter sju dagar att texten ovan kan tillämpas.

 

Vid frågor kontakta styrelsen eller rektor.
Vänliga hälsningar