Ideellt arbete

Styrelsen
Arbeta i styrelsen. Styrelsen ska bestå av minst 7 men högst 9 medlemmar. Dessa medlemmar har inga andra uppgifter på förskolan. Observera att nyvald styrelseledamot som sedan tidigare har fått sitt fredagsarbete tilldelad på fredagslistan ska utföra detta fredagsarbete. Styrelsen har möte 1 gång/månad, med undantag för den månad då förskolan är stängd under sommaren.
 
Styrelseledamöter väljs i samband med årsstämman och har en mandatperiod på två år.
 
 
Storstäddag
Delta på storstäddagen tre gånger per år. De infaller alltid sista söndagen i januari, april och september och tar ca 4 timmar. Det bör finnas en medlem som är storstädansvarig från varje avdelning. Dennes ansvar är att hålla i arbetet samt fördela arbetsuppgifter under storstäddagarna.
 
Om någon medlemsfamilj inte kan delta på storstäddagen ska man meddela detta i god tid till städansvarig i styrelsen. Man får då istället komma till en extra storstäddag som infaller söndagen före ordinarie storstäddag. De familjer som inte deltar vid någon av dessa dagar blir tilldelade en annan uppgift motsvarande 4 timmar. Denna uppgift kommer att vara tidsbestämd.
 
En medlemsfamilj som genomför en uppgift enligt Föräldraarbete nedan befrias från en storstäddag. Städansvarig i styrelsen beslutar vilken städdag, dock aldrig städdagen som infaller i april då även årsmöte hålls.
 
 
Fredagsarbete
Fredagsarbete utförs samtliga fredagar som förskolan är öppen (utom dag före julafton när detta är en fredag) men även dag före röd dag, oavsett veckodag. Det innebär att 2-3 gånger per kalenderår arbetar varje familj under en fredagseftermiddag i barngrupp kl.14.30–17.30 och därefter genomförs fredagsstäd. Arbetet utförs på en av avdelningarna på den egna enheten, vilket innebär att hämtning av barn på fredagar från kl. 14.30 sker på den egna enheten.
 
Två vuxna tar hand om barnen. En anställd arbetar i barngrupp som stöd eller i nära anslutning till barngruppen. Familjen utför viss städning på fredagen eller till och med måndag kl. 6.30. Fredagsstäd beräknas ta ca 2 timmar. Inför fredagsarbetet delas en utförlig beskrivning ut av personalen till berörd medlemsfamilj.
 
Det är varje medlemsfamiljs eget ansvar att byta fredagsarbete med annan familj om man inte har möjlighet att utför arbetet den tilldelade fredagen.
 
 
Föräldraarbete
Föräldraarbete är ett frivilligt arbete som innebär att en medlemsfamilj åtar sig att utföra en arbetsuppgift och i gengäld befrias från att delta på en storstäddag. Dessa arbetsuppgifter annonseras på respektive avdelnings anslagstavlor samt i informationsbladet SIM (styrelsen informerar medlemmarna) som utkommer en gång/månad. En beskrivning över arbetet samt tidsram för utförandet anslås tillsammans med annonseringen på anslagstavlorna (bifogas inte SIM).
 
Intresset för att utföra en sådan uppgift anmäls till städansvarig i styrelsen. Städansvarig beslutar om vilken medlemsfamilj som ska utföra uppgiften med hänsyn till förmåga samt fördelning av tillgängliga medlemsfamiljer till kommande storstäddag. Dvs endast ett visst antal medlemmar från varje avdelning kan tillåtas utför föräldraarbete för att inte antal medlemar från den enheten vid kommande storstäddag ska vara för få.
 
 
Övriga åtaganden
Valberedning
Valberedningen ska bestå av en medlem från respektive avdelning. Deras ansvar är att på uppdrag från styrelsen arbeta för att hitta nya medlemmar till styrelsen. Valberedningen förväntas kunna utföra merparten av sitt arbete under storstäddagar eller andra sammankomster (t ex medlemsmöte, föräldramöte mm) och kompenseras därför inte ytterligare.
 
Internrevisor
Det ska finnas en medlem som är internrevisor. Dennes ansvar är att inför årsmötet gå igenom föreningens bokslut. Internrevisor är befriad från en städdag per år. Städansvarig i styrelsen beslutar vilken städdag, dock aldrig städdagen som infaller i april då även årstämma hålls.
 
Akvarieansvarig
Det ska finnas en medlem som är ansvarig över akvariet som finns i entrén till Vingen/Fjädern. Akvarieansvarigs uppgift är att hålla akvariet rent och fylla på med fiskar, växter mm när så behövs. Akvarieansvarig är befriad från en städdag per år. Städansvarig i styrelsen beslutar vilken städdag, dock aldrig städdagen som infaller i april då även årsstämma hålls.