Styrdokument

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Skollagen talar om vilka skyldigheter kommunen har beträffande utbildningen i förskolan. Förskolan måste följa läroplanen (pdf) och den uttrycker en gemensam syn på kunskap, utveckling, lärande och färdigheter som gäller för alla förskolor. I läroplanen anger staten de övergripande målen och riktlinjerna för utbildningen.

Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Alla skolformer ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande handling. Fasanens förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling, som används för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Här kan du läsa planen i sin helhet (pdf). 

Tillsyn

Kommunerna godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor. I Uppsala ligger det ansvaret hos barn- och ungdomsnämnden.

Klagomål

Om du som vårdnadshavare har ett klagomål gällande verksamheten finns en blankett framtagen för detta. Skriv ut, fyll i och lämna in blanketten till förskolechefen. Blanketten hittar du här: Klagomålsblankett (pdf)